Betingelser - Coach og Trusted Advisor Mads Qwist

Betingelser

Salgs- og Leveringsbetingelser for Qwist & Co.

Indledning Aftalegrundlaget mellem kunden og Qwist & Co. består af ordrebekræftelse, faktura og nærværende salgs- og leverings betingelser. Eventuelle ændringer eller tilføjelser til aftalegrundlaget skal for at være bindende aftales skriftligt mellem parterne.
 • 1 Tilbuds gyldighed
Medmindre andet fremgår, af det af Qwist & Co fremsendte tilbud, er tilbuddet gældende i 30 dage fra tilbudsdatoen. Herefter betragtes tilbuddet som bortfaldet i sin helhed, og kunden kan ikke støtte ret herpå.
 • 2 Betalingsbetingelser
Medmindre andet følger af den udstedte ordrebekræftelse eller faktura, gælder følgende betalingsbetingelser for de af Qwist & Co. leverede ydelser: 50% af ydelsessummen netto kontant 14 dage fra ordrebekræftelse, 50% af ydelsessummen netto kontant 14 dage fra leverancen. Projekter (flere forbundne aktiviteter med en samlet sum på over kr. 50.000) med mindre andet er skriftligt aftalt:
 1. rate på 50 % af projektsummen netto kontant 14 dage fra ordrebekræftelse,
 2. rate på 25% af projektsummen netto kontant 14 dage fra projektstart (første delleverance) samt
 3. og sidste rate på 25 % af projektsummen netto kontant 14 dage fra sidste leverances sidste dag.
 • 3 Transportomkostninger
Kunden dækker samtlige transportomkostninger, som Qwist & Co. afholder i forbindelse med gennemførelse af et arrangement/opgave for kunden med mindre andet er skriftligt aftalt. Kørsel i egen bil afregnes efter statens takster pt. kr. 3,62 pr. kilometer. Eventuelle broudgifter, færge samt udgifter til offentlig transport, parkering og/eller taxa dækkes af kunden. Omkostninger til fly tur/retur samt udgifter til eventuel overnatning, såfremt arrangementet/opgaven ikke muliggør ud– og hjemrejse samme dag, dækkes af kunden i henhold til særskilt aftale, der skal indgås inden arrangementet/opgaven gennemføres.
 • 4 Afbestilling og flytning af arrangement
Ved afbestilling af et arrangement/opgave fra kundens side gælder følgende afbestillingsbetingelser:
 1. A) Foredrag, workshops og retreats:
Ved afbestilling senere end 60 dage før arrangementets gennemførelse opkræves 25 % af honoraret. Ved afbestilling senere end 45 dage før arrangementets gennemførelse opkræves 50 % af honorar et. Ved afbestilling senere end 30 dage før arrangementets gennemførelse, opkræves 75 % af honoraret. Ved afbestilling senere end 15 dage  ør arrangementets gennemførelse, opkræves 100 % af honoraret. Flytning: Ved flytning af arrangementet senere end 30 dage før arrangementets gennemførelse, er Qwist & Co berettiget til at opkræve 25% af honoraret i administration. Ved flytning af arrangementet senere end 15 dage før arrangementets gennemførelse, er Qwist & Co berettiget til at opkræve 50% af honoraret i administration.
 1. B) Sessioner:
Såfremt sessionen aflyses senere end 24 timer før sessionen starter, er Qwist & Co berettiget til at fakturere kunden sessionen. Sessionen kan vederlagsfrit flyttes én gang, såfremt meddelelse herom er fremkommet skriftligt til Qwist & Co senest 24 timer før sessionen starter.
 • 5 Leverance
Qwist & Co leverer det aftalte arrangement/opgave, jf. ordrebekræftelsen og evt. opgavebriefing. Kunden skal sikre, at det nødvendige og aftalte udstyr er til rådighed og velfungerende. Såfremt arrangementet ikke kan gennemføres pga. manglende eller defekt udstyr, refunderes arrangementet.
 • 6 Forsinket betaling
Ved forsinket betaling påløber der morarenter på 12% pro anno. Hertil kommer rykkergebyr på kr. 150, -­ pr. rykker. Herudover bortfalder alle rabatter og særlige priser ved for sen betaling.
 • 7 Sygdom
Såfremt foredragsholderen/coachen/ konsulenten fra Qwist & Co bliver syg og ikke kan gennemføre det planlagte arrangement/opgave den pågældende dag, forpligter Qwist & Co sig til at gennemføre arrangementet/opgaven senest 3 måneder efter den oprindeligt planlagte dato. Ingen af parterne kan i den forbindelse rette krav mod hinanden.
 • 8 Underleverandører
Qwist & Co kan frit benytte underleverandører til udførelse af Qwist & Co’s ydelser med mindre det er skriftligt aftalt, at en bestemt foredragsholder/coach/konsulent løser opgaven. Qwist & Co indestår for sine underleverandører på samme måde som for egne forhold.
 • 9 Ansvar
Qwist & Co er ikke ansvarlige for kundens eventuelle skader eller tab i det tilfælde, skaden eller tabet kan henføres til force majeure-lignende tilstande. Herudover kan Qwist & Co alene pålægges ansvar for udførelsen af et arrangement/opgave i henhold til dansk rets almindelige regler herom.
 • 10 Rettigheder
Kunden må ikke uden skriftlig samtykke fraQwist & Cop distribuere Qwist & Co’s materiale herunder powerpoints, handouts og andre deltagermaterialer til andre end kundens ansatte samt deltagere ved arrangementet.
 • 11 Værneting
I til fælde af søgsmål mellem kunden og Qwist & Co er det aftalt, at retten i Hillerød skal være rette værneting.